Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

                                              Romana Tvarůžková

IČ: 76185052

vymezené dle podle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen jako „NOZ“)

I. Úvodní ustanovení

1.1       Tyto obchodní podmínky se vztahují na podnikatelskou činnost Romany Tvarůžkové, IČ: 76185052, se sídlem Horní Lhota 1158, 747  64  (dále též jen jako „Poskytovatel“), která spočívá v poskytování poradenských a konzultačních služeb zejména pro oblast podnikatelské činnosti (dále též jen jako „OP“ nebo „obchodní podmínky“).

1.2       Rámcová nabídka služeb, objednávkový formulář stejně jako OP Poskytovatele jsou uveřejněny na jeho webové stránce: http://www.kurzy-romanatvaruzkova.cz/ (dále též jen jako „Web“).

1.3       Kontaktní údaje Poskytovatele:

-       email: info@kurzy-romanatvaruzkova.cz 

-       bankovní spojení: 205946712/6210, účet veden u  mBank S.A., organizační složka

1.4     Objednatelem se rozumí třetí osoba, která projeví vážný zájem o služby Poskytovatele (dále též jen jako „Objednatel“).

1.5     V případě, že mezi Poskytovatelem a Objednatelem dojde k uzavření příslušné smlouvy předjímané těmito OP, jsou Poskytovatel a Objednatel v těchto OP společně označeni jako smluvní strany.

II. Nabídka služeb Poskytovatele

2.1     Poskytovatel nabízí a poskytuje poradenské a konzultační služby zejména v těchto oblastech:

i)     školící a poradenské kurzy pro podnikatele a živnostníky (dále též jen jako „Kurz“ či „Kurzy“)

ii)     individuální poradenství pro podnikatele a živnostníky (dále též jen jako „Individuální poradenství“)

iii)    poradenství v oblasti franchisingu (dále též jen jako „Poradenství franchising“)

iv)    poradenství při založení a rozvoji podnikatelské činnosti dle individuálních požadavků (dále též jen jako „Podnikání na míru“)

2.2     Rámcový obsah služeb poskytnutých v rámci typu služby Kurzy je následující:

a) obsah Kurzu

-        poskytnutí celkem 18 výukových hodin (60 minut) v oblasti výkonu podnikatelské činnosti a navazujících oblastí ze strany Poskytovatele a třetích osob, zejména odborného lektora,

-        místem výuky je Ostrava,

-        maximální počet členů kurzu je 10 osob,

-        přesný obsah Kurzu a jeho cena bude účastníkům sdělen v rámci potvrzení objednávky Kurzu,

b) způsob objednání a poskytnutí Kurzu

-        Objednatel se do Kurzu přihlašuje pomocí objednávkového formuláře na Webu či prostřednictvím emailové či písemně doručené objednávky, Objednatel je povinen v objednávce uvést svůj emailový kontakt, na který mu bude zasláno potvrzení a zpracování jeho objednávky,

-        Poskytovatel je povinen Objednateli potvrdit přijetí objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů, a nejpozději do 10 pracovních dnů objednávku Objednatele zpracovat tak, že Objednateli emailem sdělí, do jakého termínu Kurzu byl zařazen,

-        Poskytoval zároveň odešle Objednateli přesný obsah Kurzu spolu se smlouvou o poskytnutí Kurzu, a zálohovou fakturou za poskytnutí Kurzu,

-        Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli zálohu za poskytnutí Kurzu ve výši 50% ceny Kurzu předem,

-        Poskytovatel není povinen příslušný Kurz otevřít, dokud nedojde k plnému naplnění jeho kapacity, tj. k závaznému přihlášení alespoň 10 osob,

-        Poskytovatel řádně splní svou povinnost poskytnout Objednateli Kurz, k okamžiku řádného ukončení poslední výukové hodiny.

2.3     Rámcový obsah služeb poskytnutých v rámci typu služby Individuální poradenství je následující:

-    Poskytovatel na svém kontaktním telefonu a emailu přijímá nezávazné objednávky na poskytnutí individuálních poradenských a konzultačních služeb,

-    Objednatel je povinen Poskytovateli zaslat emailem shrnutí hlavních bodů jeho dosavadní činnosti, vymezení oblastí, ve kterých požaduje poskytnutí poradenství a konzultaci, a to včetně vymezení cílů a výsledků, kterých požaduje dosáhnout (dále jen jako „Objednávka individuálního poradenství“),

-    Poskytovatel zpracuje Objednávku individuálního poradenství, přičemž je oprávněn vznášet vůči Objednateli upřesňující dotazy dle svého uvážení, a to tak, že vymezí/potvrdí oblasti poskytování služeb, sestaví podrobný bodový plán jednotlivých služeb včetně rámcového harmonogramu jejich poskytování, způsobu, jakým budou poskytnuty, a dále uvede cenový rozpočet poskytnutí těchto služeb (dále jen jako „Nabídka individuálního poradenství“),

-    smluvní strany jsou oprávněny dále vzájemně upravovat Nabídku individuálního poradenství,

-    poté, co Objednatel emailem závazně potvrdí Nabídku individuálního poradenství, zašle mu Poskytovatel smlouvy o poskytování služeb, jejíž nedílnou přílohu musí být potvrzená Nabídka individuálního poradenství, a která musí být v souladu s OP, a to spolu se zálohovou fakturou za poskytnutí Individuálního poradenství,

-    Poskytovatel zahájí poskytování Individuálního poradenství po uhrazení zálohové faktury ze strany Objednatele,

-    Poskytovatel poskytne Objednateli Individuální poradenství v souladu s odsouhlasenou Nabídkou individuálního poradenství, a to dle podmínek a rozsahu v ní uvedenou. Poskytnutí Individuálního poradenství je řádně splněno k okamžiku, kdy Poskytovatel Objednateli poskytne veškeré služby způsobem a v termínu odsouhlaseném v Nabídce individuálního poradenství, a odešle Objednateli protokol o řádném poskytnutí služeb,

-    Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat jiný rozsah, obsah a způsob poskytnutí Individuálního poradenství, než jak je uvedeno v Nabídce individuálního poradenství, přičemž Poskytovatel této žádosti není povinen vyhovět, pokud se smluvní strany nedohodou na příslušných úpravách Nabídky individuálního poradenství,

-    Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli odměnu nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání protokolu o řádném poskytnutí služeb.

2.4     Rámcový obsah služeb poskytnutých v rámci typu služby Poradenství franchising je následující:

 -   Poskytovatel na svém kontaktním telefonu a emailu přijímá nezávazné objednávky na poskytnutí poradenských a konzultačních služeb v oblasti založení, vybudování či dalšího rozvoje franchisového systému,

-    Objednatel je povinen Poskytovateli zaslat emailem shrnutí základní podoby, předmětu a rozsahu činnosti, územního vymezení, a dalších základních charakteristik franchisového systému, který Objednatel hodlá založit či již provozuje (dále jen jako „Objednávka poradenství franchising“),

-    Poskytovatel zpracuje Objednávku poradenství franchising, přičemž je oprávněn vznášet vůči Objednateli upřesňující dotazy dle svého uvážení, a to tak, že vymezí/potvrdí oblasti poskytování svých služeb, sestaví podrobný bodový plán jednotlivých služeb včetně rámcového harmonogramu jejich poskytování, způsobu, jakým budou poskytnuty, a dále uvede cenový rozpočet poskytnutí těchto služeb (dále jen jako „Nabídka poradenství franchising“),

-    smluvní strany jsou oprávněny dále vzájemně upravovat Nabídku poradenství franchising,

-    poté, co Objednatel emailem závazně potvrdí Nabídku poradenství franchising, zašle mu Poskytovatel smlouvy o poskytování služeb, jejíž nedílnou přílohu musí být potvrzená Nabídka poradenství franchising, a která musí být v souladu s OP, a to spolu se zálohovou fakturou za poskytnutí Poradenství franchising,

-    Poskytovatel zahájí poskytování Poradenství franchising po uhrazení zálohové faktury ze strany Objednatele,

-    Poskytovatel poskytne Objednateli Poradenství franchising v souladu s odsouhlasenou Nabídkou poradenství franchising, a to dle podmínek a rozsahu v ní uvedenou. Poskytnutí Poradenství franchising je řádně splněno k okamžiku, kdy Poskytovatel Objednateli poskytne veškeré služby způsobem a v termínu odsouhlaseném v Nabídce poradenství franchising, a odešle Objednateli protokol o řádném poskytnutí služeb,

-    Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat jiný rozsah, obsah a způsob poskytnutí Poradenství franchising, než jak je uvedeno v Nabídce poradenství franchising, přičemž Poskytovatel této žádosti není povinen vyhovět, pokud se smluvní strany nedohodou na příslušných úpravách Nabídky poradenství franchising,

-    Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli odměnu nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání protokolu o řádném poskytnutí služeb,

-    Poskytovatel může vedle služeb vymezených v odsouhlasené Nabídce poradenství franchising zprostředkovat Objednateli dle svého uvážení poskytnutí služeb ze strany nezávislých odborníků, zejména pak zprostředkování poskytnutí právních služeb za účelem vypracování příslušné smluvní a další dokumentace související s Poradenstvím franchising. Veškeré tyto služby budou Objednateli poskytnuty na základě individuální smluvní dohody mezi Objednatelem a těmito odborníky, kteří jsou povinny své služby poskytovat ve vzájemné koordinaci s Poskytovatelem, který je povinen jim k tomu poskytnou příslušnou součinnost. Podrobnější vymezení tohoto zprostředkování upravuje článek VII. OP.

2.5     Rámcový obsah služeb poskytnutých v rámci typu služby Podnikání na míru je následující:

-    Poskytovatel na svém kontaktním telefonu a emailu přijímá nezávazné objednávky na poskytnutí poradenství při založení a rozvoji podnikatelské činnosti dle individuálních požadavků Objednatele,

-    Objednatel je povinen Poskytovateli zaslat emailem shrnutí hlavních bodů, ve kterých vymezí svůj podnikatelský záměr, a to včetně vymezení cílů a výsledků, kterých požaduje dosáhnout (dále jen jako „Objednávka podnikatelského záměru“),

-    Poskytovatel zpracuje Objednávku podnikatelského záměru, přičemž je oprávněn vznášet vůči Objednateli upřesňující dotazy dle svého uvážení, a to tak, že vymezí/potvrdí oblasti poskytování služeb, sestaví podrobný bodový plán jednotlivých služeb včetně rámcového harmonogramu jejich poskytování, způsobu, jakým budou poskytnuty, a dále uvede cenový rozpočet poskytnutí těchto služeb (dále jen jako „Nabídka podnikatelského záměru“),

-    smluvní strany jsou oprávněny dále vzájemně upravovat Nabídku podnikatelského záměru,

-    poté, co Objednatel emailem závazně potvrdí Nabídku podnikatelského záměru, zašle mu Poskytovatel smlouvy o poskytování služeb, jejíž nedílnou přílohu musí být potvrzená Nabídka podnikatelského záměru, a která musí být v souladu s OP, a to spolu se zálohovou fakturou za poskytnutí Podnikání na míru,

-    Poskytovatel zahájí poskytování Podnikání na míru po uhrazení zálohové faktury ze strany Objednatele,

-    Poskytovatel poskytne Podnikání na míru v souladu s odsouhlasenou Nabídkou podnikatelského záměru, a to dle podmínek a rozsahu v ní uvedenou. Poskytnutí Podnikání na míru je řádně splněno k okamžiku, kdy Poskytovatel Objednateli poskytne veškeré služby způsobem a v termínu odsouhlaseném v Nabídce podnikatelského záměru, a odešle Objednateli protokol o řádném poskytnutí služeb,

-    Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat jiný rozsah, obsah a způsob poskytnutí Podnikání na míru, než jak je uvedeno v Nabídce podnikatelského záměru, přičemž Poskytovatel této žádosti není povinen vyhovět, pokud se smluvní strany nedohodou na příslušných úpravách Nabídky podnikatelského záměru,

-    Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli odměnu nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání protokolu o řádném poskytnutí služeb.

III. Vzájemná komunikace smluvních stran

3.1     Poskytovatel a Objednatel mohou využívat veškeré vhodné prostředky vzájemné komunikace, přičemž pro následující typy jednání a úkonů jsou povinni dodržet tyto pravidla:

-        Objednatel musí veškeré objednávky služeb Poskytovatele doručit v písemné podobě na email Poskytovatele uvedený na Webu,

-        veškeré nabídky služeb dle článků 2.3 až 2.5 OP musí být učiněny i vzájemně potvrzeny emailem,

-        veškeré úpravy či změny nabídky služeb dle článku 2.3 až 2.5 OP musí být učiněny i vzájemně potvrzeny emailem,

-        veškeré smlouvy uzavíraní dle těchto OP musí být uzavřeny písemně a podepsány oběma smluvními stranami.

3.2     V případě nedodržení formy jednání či úkonu dle článku 3.1 OP platí, že toto jednání či úkon nevyvolává vůči druhé straně příslušné účinky, nepotvrdí-li druhá smluvní strana opak. 

3.3     Poskytovatel je oprávněn poskytovat služby dle článku II. OP následujícím způsobem:

-        telefonickými konzultacemi a poradenstvím dle předchozí dohody smluvních stran,

-        emailovými zprávami (včetně příloh) zasílanými na emailový kontakt Objednatele,

-        osobně pouze po předchozí dohodě smluvních stran.

IV. Termíny plnění a dokončení poskytnutí služeb

4.1     Termín poskytnutí jednotlivých či dílčích služeb bude smluvními stranami dohodnut vždy v rámci uzavření jednotlivých smluv dle článku II. OP (dále jen jako „Termín plnění“)

4.2     Poskytovatel je oprávněn prodloužit Termín plnění v případě, že si poskytnutí služeb na jeho straně vyžádá zvýšené či neočekávané úsilí, přičemž o tomto prodloužení musí Objednatele předem informovat emailem.

4.3     Poskytovatel je povinen vyhotovit protokol o řádném poskytnutí služeb obsahující bodové shrnutí způsobu a termínu poskytnutí jednotlivých dohodnutých služeb v rámci příslušného typu služby dle článku II. OP (dále jen jako „Protokol“).

4.4     Poskytovatel řádně dokončí poskytnutí služeb okamžikem odeslání Protokolu na email Objednatele.

V. Platební podmínky

5.1     Nedohodnou-li se smluvní strany u příslušného typu služby jinak, platí, že Poskytovatel je oprávněn účtovat zálohu na poskytnutí služeb, a to až ve výši 100% své odměny. Poskytovatel je oprávněn účtovat i více dílčích záloh, a to zejména v případě sjednání služeb nad rozsah příslušné dohody dle článku 2.3 až 2.5 OP.

5.2     Veškeré zálohy jsou splatné v termínu a způsobem uvedeném na příslušné zálohové faktuře.

5.3     Až do uhrazení zálohy není Poskytovatel povinen poskytovat Objednateli jakoukoliv službu.

5.4     Vyúčtování odměny Poskytovatele bude provedeno dle dohody smluvních stran u příslušného typu služby dle článku II. OP, jinak nejpozději ke dni dokončení řádného poskytnutí služby.

5.5     Odměna Poskytovatele je splatná dle dohody smluvních stran u příslušného typu služby dle článku II. OP, jinak nejpozději do 10 dnů od dne doručení Protokolu.

5.6     V případě prodlení Objednatele s jakoukoliv úhradou je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5% denně. Nárok Poskytovatele na náhradu škody tím není dotčen.

5.7     Veškeré úhrady ve prospěch Poskytovatele je Objednatel povinen provádět bezhotovostním převodem na bankovní spojení Poskytovatele uvedené v článku I. OP, přičemž jako variabilní symbol je povinen uvést své IČ bylo-li mu přiděleno. Smluvní strany si mohou dohodnout i hotovostní způsob úhrady odměny Poskytovatele, a to proti vystavenému příjmovému dokladu.

5.8     Veškeré věcné náklady nezbytné pro poskytnutí služeb je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli, a to nejen náklady, které budou smluvní stranami výslovně odsouhlaseny v rámci schválení příslušné nabídky dle článku II. OP, ale i veškeré další věcné náklady, které vzniknou v průběhu poskytování služeb. Poskytovatel je v tomto ohledu povinen dbát o to, aby dle svého nejlepšího vědomí uvedl veškeré očekávatelné věcné náklady již v nabídce svých služeb, a dále, aby o veškerých dalších věcných nákladech informoval Objednatele bez zbytečného odkladu, případně aby s Objednatelem tyto věcné náklady projednal s dostatečným předstihem.

VI. Odpovědnost

6.1     Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za způsob využití jeho poradenských a konzultačních služeb ze strany Objednatele.

6.2     Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za to, zda a jak se jím poskytnuté poradenské a konzultační služby projeví v hospodářských výsledcích Objednatele. Objednatel v tomto ohledu není oprávněn uplatňovat vůči Poskytovateli žádné nároky.

6.3     Objednatel přijetím těchto podmínek výslovně schvaluje omezení rozsahu zákonné odpovědnosti Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 1916 odst. 2 NOZ.

VII. Zprostředkování a služby odborníků

7.1     V případě, že se to ukáže při poskytování služeb dle článku II. OP vhodným či nezbytným, je Poskytovatel oprávněn dle svého uvážení vyvinout úsilí k tomu, aby Objednateli zprostředkoval nabídku služeb ze strany příslušných nezávislých odborníků pro oblasti právních, daňových, účetních či reklamních služeb. Objednatel přitom nemá nárok na to, aby mu toto zprostředkování bylo poskytnuto, neujednají-li si smluvní strany jinak. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto zprostředkováním se nerozumí zprostředkování příslušné smlouvy, mezi nezávislým odborníkem a Objednatelem, ale pouze předání vzájemných kontaktů.

7.2     Služby nezávislých odborníků budou Objednateli poskytnuty výlučně na základě individuální smluvní dohody mezi Objednatelem a příslušným nezávislým odborníkem.

7.3     Poskytovatel v tomto ohledu není žádným způsobem povinen poskytovat služby, pro které je zapotřebí zvláštního povolení dle příslušných právních předpisů, a které jsou předmětem služeb dle článku 7.1 OP.

7.4     Poskytovatel není žádným způsobem odpovědný za způsob poskytnutí služeb ze strany nezávislých odborníků dle článku 7.1 OP.

VIII. Práva a povinnosti Objednatele

8.1     Objednatel je oprávněn vyžadovat si od Poskytovatele dílčí či průběžné konzultace pouze v případě, že si tak smluvní strany dohodly rámci jednotlivé služby dle článku II. OP.

8.2     Objednatel je oprávněn vyžadovat si od Poskytovatele příslušné materiály a dokumentaci pouze v případě, že si tak smluvní strany dohodly rámci v rámci jednotlivé služby dle článku II. OP. Bez ohledu na tuto skutečnost je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli příslušnou dohodnutou dokumentaci shrnující poskytnutí jeho služeb nejpozději ke dni uvedenému v článku 4.4 OP.

8.3     Objednatel je povinen poskytnout Poskytovali odpovídající součinnost tak, aby Poskytovatel mohl řádně splnit své povinnosti poskytnout Objednateli dohodnuté služby. Rozsah a intenzita této součinnost odpovídá rozsahu a náročnost Objednatelem objednaných služeb. Poskytovatel je oprávněn si tuto součinnost kdykoliv vyžádat osobně, prostřednictví telefonu či emailu, přičemž Objednatel je povinen tuto součinnost poskytnout bez zbytečného odkladu. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb, případně odstoupit od smlouvy v souladu s článkem 9.1 OP. Tato pravidla se uplatní i na povinnost Objednatele poskytnout Poskytovateli veškeré příslušné podklady nezbytné pro řádné poskytnutí objednaných služeb, a to včetně práva Poskytovatele na odstoupení od smlouvy v případě porušení této povinnosti.

8.4     Objednatel je oprávněn vznášet námitky do Protokolu, přičemž tyto námitky musí být písemné a řádně odůvodněny, a doručeny Poskytovateli emailem nejpozději do 15 dnů od odeslání Protokolu, jinak není Poskytovatel povinen se jimi zabývat. V případě řádného uplatnění námitek do Protokolu, je Poskytovatel povinen tyto námitky písemně a odůvodněně vypořádat.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1     Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s Objednatelem v případě, že:

a)       Objednatel se dostane do prodlení s jakoukoliv úhradou po dobu delší než 10 dnů,

b)       Objednatel neposkytne Poskytovateli příslušnou a nezbytnou součinnosti pro řádné plnění povinností Poskytovatele, a to i přes předchozí emailové upozornění Poskytovatele. Obdobná pravidla platí i pro případ, kdy Objednatel neposkytne Poskytovateli nezbytné podklady pro řádné plnění povinností Poskytovatele.

9.2     Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s Poskytovatele v případě, že:

a)       Poskytovatel se dostane do prodlení s poskytnutí příslušné služby dle článku II. OP po dobu delší než 30 dnů.

9.3     V případě jakéhokoliv odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem (a to i ze zákonných) důvodů platí, že veškeré právní účinky odstoupení nastávají ke dni doručení písemného a oprávněného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Poskytovatel a Objednatel v tomto ohledu vylučují aplikaci ustanovení § 2004 NOZ.

X. Zpracování a využití údajů a informací o Objednateli

10.1   Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a uchovávat veškeré informace, údaje a skutečnosti o Objednateli, a o jeho podnikatelské činnosti po dobu nezbytnou pro řádné poskytnutí jeho služeb.

10.2   Objednatel dává Poskytovateli výslovné a informovaný souhlas k tomu, aby Poskytovatel mohl využívat označení, název, firmu či jinou identifikace Objednatele a jeho podnikatelské činnosti, pro svou vlastní propagační a marketingovou činnosti, a to zejména pro uvádění Objednatele a jeho podnikatelské činnosti mezi klienty Poskytovatele.

XI. Mlčenlivost

11.1   Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděly při poskytování příslušné služby dle článku II. OP. V případě porušení této povinnosti je porušující smluvní strany povinna poskytnout druhé smluvní straně náhradu škody.

11.2   Objednatel je povinen uchovávat mlčenlivost o veškerých obchodních postupech, know-how, kontaktech a veškerých dalších postupech a metodách Poskytovatele, které mu byly sděleny v průběhu poskytování služeb, a to od dne zahájení poskytování služeb ze strany Poskytovatele, až do okamžiku, kdy Poskytovatel tyto skutečnosti přestane chránit jako utajované. V případě porušení této povinnosti je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a zároveň nahradit veškerou škodu. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 15 dnů od dne, kdy Poskytovatel emailem vyzve Objednatele k její úhradě, přičemž v této výzvě je Poskytovatel povinen vymezit, v čem spatřuje porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany Objednatele.

XII. Ostatní ujednání

12.1   Poskytovatel je oprávněn služby vymezené v článku II. OP poskytovat i prostřednictvím třetích osob dle svého výběru. V tomto ohledu je Poskytovatel oprávněn poskytovat a nabízet služby zejména prostřednictvím Romany Tvarůžkové, nar. 17. 12. 1984, bytem Budovatelská 450/9, 708 00 Ostrava – Poruba (dále jen jako „Romana Tvarůžková“), a to především s ohledem na skutečnost, že Poskytovatel využívá Romanu Tvarůžkovou, a její osobností práva (jméno a podobu) pro propagační a marketingové účely při nabízení svých služeb. Objednatel přijetím těchto OP výslovně stvrzuje, že tuto skutečnost nepovažuje za klamavou a že byl na ní Poskytovatel předem upozorněn.

12.2   V případě, že výsledkem nebo součástí služeb poskytnutých Objednateli Poskytovatelem bude dílo, které je způsobilé být autorských dílem dle příslušných právních předpisů, platí, že Objednateli bez dalšího nevzniká jakékoliv právo toto dílo jakýmkoliv způsobem užít. V tomto případě je Poskytovatel zajistit, aby Objednateli bylo toto dílo příslušným způsobem poskytnuto pouze v případě, že to bude nezbytné pro řádné poskytnutí služeb Objednateli.

12.3   Poskytovatel prohlašuje, že vytvořením a uveřejněním těchto obchodních podmínek, které obsahují příslušné náležitosti jednotlivých smluv, které bude uzavírat v rámci své podnikatelské činnosti, žádným způsobem nečiní návrh k uzavření smlouvy ani se nejedná o právní jednání směřující k uzavření smlouvy, neboť takovýmto právním jednáním Poskytovatele je až vytvoření a adresování příslušné nabídky služeb dle článku II. OP.

12.4   Poskytovatel prohlašuje, že v rámci předsmluvních jednání považuje za okamžik, kdy jednání o uzavření smlouvy o poskytování jeho služeb dospěje tak daleko, že se uzavření této smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ, stav kdy Objednatel jakýmkoliv vhodným způsobem (osobně, písemně či jakýmkoliv elektronickým nebo jiným technickým prostředkem umožňujícím zachycení obsahu jednání a identifikaci jednající osoby) Poskytovateli potvrdí nabídku služeb odeslanou a učiněnou v souladu s článkem II. OP.

XIII. Závěrečná ujednání

13.1   Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí platnými právními předpisy pouze v případě, že si smluvní strany neujednaly jinak v těchto OP či v příslušném smluvním ujednání uzavřeném na jejich základě.

13.2   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7. 4. 2015, a v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky Poskytovatele. Veškeré smlouvy uzavření mezi Poskytovatelem a třetími osobami se vždy řídí příslušným zněním obchodním podmínek platným a účinným k okamžiku uzavření příslušné smlouvy.

13.3   Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv upravit a/nebo změnit dle svého uvážení.

13.4   Tyto obchodní podmínky Poskytovatel uveřejňuje na Webu, a dále je poskytuje každému Objednateli v průběhu příslušných předsmluvních jednání. Tyto obchodní podmínky jsou zároveň nedílnou součástí každé příslušné smlouvy uzavřené na jejich základě.

13.5   Tyto obchodní podmínky jsou vůči třetím osobám účinné od okamžiku jejich uveřejnění na Webu, a to včetně každého Objednatele. Poskytnutí těchto obchodních podmínek každému Objednateli dle článku 12.4 OP má pak utvrzující účinky.

V Ostravě dne 7. 4. 2015

Romana Tvarůžková

IČ: 76185052

Horní Lhota 1158

747  64  Horní Lhota

Menu

Partneři


bila 1 logo pruhledny podkladlogo R kopie aurum taxi moto adamek  Tvarůžková logo DESPERADO blackale ppc